Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya. (PDF)

pdf Kazımov Q.Ş. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya. Bakı, «Nurlan», 2010, 400 s.

Dərslik ümumi dilçiliyin və Azərbaycan dilçiliyinin son nailiyyətləri, müəllifin bu sahədə uzun illərdən bəri qazandığı təcrübə əsasında yazılmışdır. Nitq hissələri və mühüm morfoloji kateqoriyalar, adların dəyişmə, fellərin təsrif sistemi yeni baxış əsasında işlənmiş, nitq hissələrində keçid prosesləri xüsusi nəzərə alınmışdır. Bir çox mübahisəli məsələlərin həlli baxımından dərslikdə yeniliklər çoxdur.
Ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün nəzərdə tutulan bu dərslikdən başqa fakültələrin tələbələri, magistrlər, aspirantlar və müəllimlər də istifadə edə bilərlər.

0 0 votes
Article Rating
5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

“Kredo” qəzeti