İc­ti­ma­iy­yə­tin re­fe­ren­dum fə­al­lı­ğı­nın mo­tiv­lə­ri…

“Bu vax­ta ki­mi ke­çi­ri­lən re­fe­ren­dum­lar cə­miy­yət tə­rə­fin­dən dəs­tək­lə­nib və öz müs­bət nə­ti­cə­lə­ri­ni ve­rib”

Ca­hid İs­ma­yı­loğ­lu: “Əmi­nəm ki, bu fə­al­lı­ğın fo­nun­da cə­miy­yət sentyab­rın 26-da va­cib mə­sə­lə­lə­rin tən­zim­lən­mə­sin­də də fə­al­lıq nü­ma­yiş et­di­rə­cək”

Sentyab­rın 26-da ke­çi­ri­lə­cək ümum­xalq səs­ver­mə­si (re­fe­ren­dum) ilə əla­qə­dar bir çox təş­vi­qat qrup­la­rı ya­ra­dı­lıb. On­lar tez-tez əha­li­lə gö­rüş­lər ke­çi­rir. Ma­raq­lı­dır, on­lar cə­miy­yə­tin re­fe­ren­du­ma ha­zır­lıq sə­viy­yə­si­ni ne­cə qiy­mət­lən­di­rir?
Re­fe­ren­dum təş­vi­qa­tı ilə bağ­lı ak­tiv gö­rüş­lər ke­çi­rən gənc alim Ca­hid İs­ma­yı­loğ­lu­nun fik­rin­cə, cə­miy­yə­tin bu mə­sə­lə­də xü­su­si fə­al­lı­ğı nə­zə­rə çar­pır: “Azər­bay­ca­nın Əsas Qa­nu­nu­na tək­lif olu­nan əla­və və də­yi­şik­lik­lər xal­qı­mı­zın ri­fah ha­lı­nın yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı­na, öl­kə­mi­zin da­ha sü­rət­li in­ki­şa­fı­na, yük­səl­mə­si­nə, in­san hü­quq və azad­lıq­la­rı­nın da­ha yük­sək sə­viy­yə­də tə­min olun­ma­sı­na yö­nə­lik atı­lan ən va­cib ad­dım­lar­dan bi­ri­dir.
Cə­miy­yət in­ki­şaf et­dik­cə, ic­ti­mai-si­ya­si hə­yat­da ye­ni­lik­lər or­ta­ya çı­xır. Bun­la­rın tən­zim­lən­mə­si üçün qa­nun­la­rın ye­ni­ləş­mə­si­nə eh­ti­yac du­yu­lur. Öl­kə Konsti­tu­si­ya­sın­da də­yi­şik­lik­lər edil­mə­si ilə bağ­lı Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin sə­rən­ca­mı ilə bu il sentyab­rın 26-da öl­kə­miz­də ke­çi­ri­lə­cək ümum­xalq səs­ver­mə­si də bu zə­ru­rət­dən do­ğub. Biz re­fe­ren­dum­la bağ­lı cə­miy­yə­tin bü­tün tə­bə­qə­lə­ri­nin fə­al­lı­ğı­nı hiss edi­rik. Xü­su­si­lə də gənclər bu is­ti­qa­mət­də da­ha fə­al gö­rü­nür. Bi­lir­si­niz ki, öl­kə əha­li­si­nin 65 fa­i­zi­ni 35 ya­şa­dək olan gənclər təş­kil edir. Biz təb­li­ğa­tı­mı­zı da­ha çox bu tə­bə­qə ara­sın­da apa­rı­rıq. Çün­ki Konsti­tu­si­ya­da də­yi­şik­lik­lər­lə bağ­lı re­fe­ren­dum­da on­la­rın fə­al­lı­ğı­na bö­yük eh­ti­yac var və heç şüb­hə­siz ki, on­lar döv­lət­çi­li­yi­mi­zin möh­kəm­lən­di­ril­mə­si­nə xid­mət gös­tə­rə­cək bu də­yi­şik­lik­lə­rə yek­dil­lik­lə səs ve­rə­cək. Gənclə­ri­miz yax­şı bi­lir ki, qa­nun­la­rın ye­ni­lən­mə­si fə­a­liy­yət üçün ye­ni im­kan­lar açır. Bu vax­ta ki­mi ke­çi­ri­lən re­fe­ren­dum­lar cə­miy­yət tə­rə­fin­dən dəs­tək­lə­nib və öz müs­bət nə­ti­cə­lə­ri­ni ve­rib. Əmi­nəm ki, bu fə­al­lı­ğın fo­nun­da cə­miy­yət sentyab­rın 26-da va­cib mə­sə­lə­lə­rin tən­zim­lən­mə­sin­də də fə­al­lıq nü­ma­yiş et­di­rə­cək.
Çün­ki cə­miy­yət bi­lir ki, tək­lif olu­nan də­yi­şik­lik­lə­rin nə­ti­cə­si ola­raq, döv­lə­tin ida­rə edil­mə­sin­də di­na­mik­lik, çe­vik­lik da­ha tək­mil for­ma ala­caq”.

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ
baki-xeber.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

7 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

“Kredo” qəzeti

7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x